Skip to main content

Onze AGB

algemene voorwaarden

U kunt onze huidige voorwaarden (AGB) hier downloaden.

I. Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de huur van hotelkamers voor logiesdoeleinden, evenals op alle andere diensten en leveringen die door het hotel voor de klant worden geleverd.
 2. Voor onderhuur of onderverhuur van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist, waarbij § 540 lid 1 zin 2 BGB wordt opgeheven voor zover de klant geen consument is.
 3. De voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

II. Sluiting van het contract, contractpartner; Verjaringstermijn

 1. Het contract wordt afgesloten wanneer het hotel de aanvraag van de klant aanvaardt. Het hotel is vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen.
 2. De contractanten zijn het hotel en de klant. Indien een derde partij een bestelling heeft geplaatst voor rekening van de klant, is de klant samen met de klant als medeschuldenaar aansprakelijk tegenover het hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelaccommodatiecontract, op voorwaarde dat het hotel over een overeenkomstige verklaring van de derde partij beschikt.
 3. Voor alle vorderingen tegen het hotel geldt in het algemeen een verjaringstermijn van een jaar vanaf het begin van de kennisafhankelijke reguliere verjaringstermijn van § 199 lid 1 BGB. Vorderingen tot schadevergoeding verjaren na vijf jaar, ongeacht of zij bekend zijn. De verkorting van de verjaringstermijn is niet van toepassing op vorderingen die gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het hotel.

III. diensten, prijzen, betaling, verrekening

 1. Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te leveren.
 2. De klant is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van het hotel te betalen voor het ter beschikking stellen van de kamers en de door de klant gebruikte aanvullende diensten. Dit geldt ook voor de diensten en uitgaven van het hotel aan derden die door de klant worden geregeld.
 3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de respectieve wettelijke btw. Indien de periode tussen het sluiten en de uitvoering van het contract meer dan vier maanden bedraagt en indien de prijs die het hotel in het algemeen voor dergelijke diensten in rekening brengt, stijgt, kan het hotel de contractueel overeengekomen prijs op gepaste wijze verhogen, maar met niet meer dan 5%.
 4. Bovendien kan het hotel de prijzen wijzigen als de klant vervolgens verzoekt om wijziging van het aantal geboekte kamers, de diensten van het hotel of de duur van het verblijf van de gasten en het hotel akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.
 5. Hotelfacturen zonder vervaldatum zijn zonder aftrek betaalbaar binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Het hotel heeft te allen tijde het recht om de opgebouwde vorderingen te declareren en onmiddellijke betaling te eisen. In geval van betalingsverzuim heeft het hotel het recht om de toepasselijke wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de huidige 8% of, in het geval van juridische transacties waarbij een consument betrokken is, ter hoogte van 5% boven de basisrente. Het hotel behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen.
 6. Het hotel heeft het recht om bij het afsluiten van het contract of daarna een redelijke aanbetaling of borg te eisen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen voor pakketreizen. Het bedrag van het voorschot en de data van betaling kunnen schriftelijk worden overeengekomen in het contract.
 7. De klant kan de vordering van een hotel alleen verrekenen of verminderen met een vordering van het hotel met een onbetwiste of rechtsgeldige vordering.

IV. Ontbinding door de klant (d.w.z. annulering) / niet-gebruik van de diensten van het hotel

 1. Voor de terugtrekking van de klant uit het met het hotel gesloten contract is de schriftelijke toestemming van het hotel vereist. Indien deze toestemming niet wordt verkregen, is de overeengekomen prijs in het kader van het contract verschuldigd, zelfs als de klant geen gebruik maakt van contractuele diensten. Dit geldt niet in het geval van een inbreuk op de verplichting van het hotel om rekening te houden met de rechten, wettelijke belangen en interesses van de klant als de klant hierdoor redelijkerwijs niet meer kan worden geacht zich aan het contract te houden of als hij recht heeft op enig ander wettelijk of contractueel ontbindingsrecht.
 2. De klant kan zich tot 14 dagen voor de aankomstdatum terugtrekken uit het contract zonder dat dit aanleiding geeft tot betaling of schadevergoeding door het hotel. Het herroepingsrecht van de klant vervalt indien hij zijn herroepingsrecht niet voor de overeengekomen datum schriftelijk aan het hotel uitoefent, tenzij er een geval van herroeping door de klant op grond van nr. 1 zin 3 bestaat.
 3. In het geval van kamers die niet door de klant worden gebruikt, zal het hotel de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen en de bespaarde kosten verrekenen.
 4. Het staat het hotel vrij om de contractueel overeengekomen vergoeding te eisen en een forfaitaire aftrek te doen voor bespaarde kosten. In dit geval is de klant verplicht om ten minste 80% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor een overnachting met of zonder ontbijt, 70% voor halfpension en 60% voor volpension. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat de bovengenoemde vordering niet is ontstaan of niet is ontstaan in het gevraagde bedrag.

V. Annulering door het hotel

 1. Voor zover het recht van de klant om zich binnen een bepaalde termijn kosteloos terug te trekken uit het contract schriftelijk is overeengekomen, heeft het hotel van zijn kant het recht om zich gedurende deze termijn terug te trekken uit het contract als er vragen zijn van andere klanten met betrekking tot de contractueel geboekte kamers en de klant geen afstand doet van zijn recht om zich terug te trekken na navraag door het hotel.
 2. Indien een overeenkomstig artikel III nr. 6 overeengekomen of aangevraagd voorschot ook na afloop van een door het hotel vastgestelde redelijke termijn niet wordt betaald, heeft het hotel eveneens het recht om het contract te ontbinden.
 3. Bovendien heeft het hotel het recht om zich om objectief gerechtvaardigde redenen buitengewoon terug te trekken uit het contract, bijvoorbeeld als
  • Overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, maken de uitvoering van het contract onmogelijk;
  • kamers worden geboekt onder misleidende of onjuiste informatie van materiële feiten, bijvoorbeeld in de persoon van de klant of het doel;
  • het hotel heeft redelijke gronden om aan te nemen dat het gebruik van de diensten van het hotel de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de openbare reputatie van het hotel in gevaar kan brengen, zonder dat dit kan worden toegeschreven aan de controle of de organisatie van het hotel.
  • er is sprake van een schending van artikel I nr. 2 hierboven.
 4. In geval van gerechtvaardigde terugtrekking door het hotel heeft de klant geen aanspraak op schadevergoeding.

VI. kamervoorraad, overdracht en teruggave

 1. De klant verwerft geen enkele aanspraak op de terbeschikkingstelling van specifieke kamers.
 2. Geboekte kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.
 3. Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 12.00 uur 's middags worden verlaten en aan het hotel ter beschikking worden gesteld. Na die tijd kan het hotel 50% van de volledige accommodatieprijs (catalogusprijs) in rekening brengen voor het gebruik van de kamer boven de contractperiode tot 18.00 uur vanwege de vertraagde ontruiming van de kamer, en 100% vanaf 18.00 uur. Contractuele claims van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat het hotel geen of een aanzienlijk lagere aanspraak op een gebruiksvergoeding heeft.

VII. Aansprakelijkheid van het hotel

 1. Het hotel is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit het contract met de zorgvuldigheid van een verstandig zakenman. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid indien het hotel verantwoordelijk is voor de plichtsverzuim, andere schade als gevolg van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het hotel en schade als gevolg van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door het hotel. Een plichtsverzuim van het hotel staat gelijk aan dat van een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger. Indien er zich storingen of defecten voordoen in de diensten van het hotel, zal het hotel zich inspannen om deze te verhelpen na kennisname ervan of na onmiddellijke kennisgeving aan de klant. De klant is verplicht alle redelijke inspanningen te leveren om de storing te verhelpen en eventuele schade te minimaliseren.
 2. Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor de zaken die overeenkomstig de wettelijke bepalingen naar het hotel worden gebracht, d.w.z. tot honderd maal de kamerprijs, met een maximum van € 3.500, en voor geld, waardepapieren en kostbaarheden tot € 800. Geld, waardepapieren en kostbaarheden mogen in het hotel of in de hotelkluis worden bewaard tot een maximumwaarde van € (voeg het verzekerde bedrag van het hotel toe). Het hotel raadt aan om van deze optie gebruik te maken. Aansprakelijkheidsclaims vervallen tenzij de klant het hotel onmiddellijk na kennisname van het verlies, de vernieling of de schade op de hoogte stelt (§ 703 BGB). De bovenstaande nr. 1 zinnen 2 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de eventuele verdere aansprakelijkheid van het hotel.
 3. Voor zover de klant, ook tegen betaling, een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, vormt dit geen bewaarovereenkomst. Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van geparkeerde of gemanoeuvreerde motorvoertuigen of hun inhoud, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. De bovenstaande nummer 1 zinnen 2 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing.
 4. Wekopdrachten worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Berichten, post en zendingen van goederen voor gasten worden met zorg behandeld. Het hotel is verantwoordelijk voor de levering, opslag en - indien gewenst - verzending van dergelijke artikelen tegen betaling. De bovenstaande zinnen 2 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

VIII. slotbepalingen

 1. Wijzigingen of aanvullingen op het contract, de aanvaarding van aanvragen of deze voorwaarden voor hotelaccommodatie dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.
 2. De plaats van uitvoering en betaling is de maatschappelijke zetel van het hotel.
 3. De exclusieve plaats van jurisdictie - ook voor geschillen over cheques en wissels - bij handelstransacties is de maatschappelijke zetel van het hotel. Indien een contractpartner voldoet aan de vereisten van § 38 lid 2 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank de zetel van het hotel.
 4. Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en wetsconflicten is uitgesloten.
 5. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Download AGB (PDF)

Geef nu vreugde:

met onze vouchers